Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY 
ELECTRO GARDEN s.r.o.,
se sídlem Bílkova 2939, 390 02 Tábor,IČ: 26102315, DIČ:CZ26102315
zapsanou u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 14064,
Bankovní spojení: číslo účtu 2602031786/2010, vedeného u FIO banka, a.s.
Provozní doba provozovny v Táboře: PO-PÁ, 8:30-16:00hod,
tel.: +420281582561, +420724520181
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese  www.elektro-garden.cz    

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“)  obchodní společnosti  ELECTRO GARDEN s.r.o. , se sídlem Bílkova 2939, 39002 Tábor, identifikační číslo: 26102315, zapsané v obchodním rejstříku vedeném  u KS v Českých Budějovicích , oddíl C, vložka  14064 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese: http://www.elektro-garden.cz/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ní jinak jedná.
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely obchodních podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj neplatí pravidla uvedená v obchodních podmínkách pro spotřebitele. Pro účely těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu je dále také za podnikatele považována jakákoliv právnická či fyzická osoba, pokud bude dodatečně zjištěno, že tato osoba/kupující zboží užívá k podnikatelské činnosti, ačkoliv při objednávce neuvedla své identifikační číslo.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.  Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.4. Kupující odesláním objednávky bere na vědomí, že popis výrobku a fotografie mají pouze informativní charakter, výrobce si vyhrazuje některé parametry v průběhu výroby měnit bez předchozího upozornění. Jedná se o vlastnosti, které nemají vliv na hlavní funkce a vlastnosti výrobku (příslušenství, konstrukční provedení, barevnost částí, atd.) a prodávající není zodpovědný za škody vzniklé s využitím neověřených dat. Současně není prodávající odpovědný za škody vzniklé uvedením chybných informací, které nebyly při objednání kupujícím písemně dodatečně ověřeny (technické chyby při kopírování popisu, atd.)
3.5. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.  Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
3.6. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.6.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
3.6.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží 
3.6.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
3.7. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.  Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce  (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 
3.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
3.11. Pokud kupující uvede v objednávce identifikační číslo (IČ) podnikatele, případně daňové identifikační číslo má se za to, že smluvní vztah není uzavřen mezi prodávajícím a spotřebitelem, ale mezi prodávajícím a podnikatelem. Pro tento obchodní vztah neplatí následující ustanovení o odstoupení od smlouvy ve 14-ti denní lhůtě a ostatní ustanovení pro spotřebitelské smlouvy.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: - v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Bílkova 2939, Tábor ;
- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2602031786/2010, vedený u FIO banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
- prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.
4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3. Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím úhradu zálohy ve výši 30% z ceny zboží na budoucí plnění, a to v následujících případech:
- objednávka zboží, které není běžně skladem u prodávajícího (vyšší řada modelů výrobců, atypické zboží,...)
- objednávka množství většího než pro běžnou spotřebu (je zřejmé, že kupujícím je osoba, která bude zboží dále prodávat)
- objednávka zboží upravovaného dle požadavků kupujícího
- objednávka zboží, které bude pro kupujícího rezervováno a neproběhne dodání obratem
Pokud kupující  se zálohou nebude souhlasit je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Kupující bere na vědomí, že pokud bude požadovat po uhrazení zálohy odstoupit od kupní smlouvy je uhrazená záloha nevratná (neplatí pro Kupujícího, který je zároveň i spotřebitel).
4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 
Veškeré poplatky spojené s úhradou kupní ceny ze zahraničí, případně z cizoměnového účtu kupujícího jsou vždy k tíži kupujícího a prodávající tyto náklady neakceptuje. Kupující je povinnen tyto platby provádět v režimu „OUR“ – všechny poplatky platí plátce.
4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající  je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
4.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího. Zároveň není možné odstoupit od kupní smlouvy jejímž předmětem je zboží, které je určeno pro provozování podnikatelské činnosti (jedná se například o výrobky pro gastronomické provozy, atd.) a kupujícím v tomto případě není spotřebitel.
5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující jenž je zároveň i spotřebitelem v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující/spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.   Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího: reklamace@electrogarden.cz  .
5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující/spotřebitel od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě odstoupení od kupní smlouvy má kupující/spotřebitel nárok pouze na vrácení finančních prostředků za dopravné v nejnižší nabízené výši (v případě, že si zvolil dražší způsob dopravy).
5.4. V případě, že není vrácené zboží osobně předáno prodávajícímu, je kupující odpovědný za škody způsobené při přepravě. Mechanické poškození zásilky i vlivem přepravy zboží k prodávajícímu nebude předmětem odstoupení od smlouvy a zboží nebude převzato nebo vráceno na náklady kupujícího. Prodávající si vyhrazuje zásilku odmítnout, a to v případě, že kupujícím zvolený přepravce neumožní při předání prodávajícímu kontrolu obsahu zásilky. Snahou prodávajícího je odhalit případné skryté vady výrobku ihned při předání. Prodávající současně nedoporučuje kupujícímu zasílat křehké zboží prostřednictvím České pošty (dřezy, výrobky obsahující sklo, atd).
5.5. Pokud dojde k poškození zboží kupujícím (nutné odlišovat od znehodnocení zboží v důsledku jeho rozbalení a poničení obalů) vzniká právo prodávajícího na náhradu škody. Náhrada škody se vztahuje na situace, kdy kupující poškodí takový obal, který nebylo nutné poškodit pro to, aby si zboží prohlédl (kartonový nebo polystyrenový obal).
5.6. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které je předmětem odstoupení od kupní smlouvy a vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat po kupujícím náhradu za poškozený obal, který bude nucen k výrobku znovu pořídit. Toto ustanovení platí pro poškození obalu nutného k transportu zboží (polystyreny) nebo obalu, který je současně marketingovou prezentací výrobku (barevné obaly s foto výrobku nebo dárkové kazety). Zjevně se tedy jedná o obal, který se při běžném rozbalení výrobku nepoškodí a je možno jej opětovně použít. Nejedná se o fólie nebo jiné ochranné prvky, které je nutno pro rozbalení odstranit. Kupující má právo vrátit použitý výrobek. Zároveň pokud však bude vrácen použitý výrobek nebo mechanicky poškozený (zbytky kávy v kávovaru, prach ve vysavači,...) má prodávající nárok na náhradu této chybějící hodnoty nového zboží v penězích, případně veškeré náklady související s uvedením zboží do původního stavu (vyčištění nebo oprava výrobku). U malých spotřebičů mohou však tyto náklady překročit původní kupní cenu (vyčištění holícího strojku, atd.). Strany mají povinnost vrátit si plnění v takové výši, v jaké bylo poskytnuto při uzavření kupní smlouvy. Výše uvedené náklady spojené s vrácením zboží nemají vliv na právo prodávajícího na náhradu škody způsobené s vrácením poškozeného zboží.
5.7. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího/spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující/spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
5.8. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny následující:
-  nárok na úhradu škody vzniklé na zboží nebo obalu
- nárok na úhradu škody způsobené opotřebením či částečným spotřebováním (snížením hodnoty) zboží
- skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. 
5.9. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.10. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
5.11. Možnost odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího není vázána na existenci nějakého důvodu. Platným odstoupením od kupní smlouvy ze strany prodávajícího pochopitelně není dotčeno právo kupujícího obdržet zpět plnění, které již prodávajícímu na základě této smlouvy poskytl. 
5.12. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, pokud byla uváděná cena zboží nebo služeb zjevně nižší než obvyklá cena stejného zboží nebo služeb. Stav způsobený technickou chybou na straně prodávajícího. Jednalo by se totiž o smlouvu uzavřenou v rozporu s dobrými mravy, která je od počátku absolutně neplatná. 
5.13. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, pokud kupující v době tomu přiměřené nepředal zpět podepsanou smluvní úvěrovou dokumentaci třetích stran.
5.14. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě vyčerpání zásob objednaného zboží nebo ztráty schopnosti plnit (například z důvodů navýšení nákupní ceny). 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.4. Prodávající uvádí u zboží skladovou dostupnost, která se z technických důvodů aktualizuje 1-2x denně.  Může tedy nastat situace, že je výrobek během dne doprodán a informace o dostupnosti se aktualizuje až ve večerních hodinách. Prodávající je z tohoto důvodu připraven potvrdit termín dodání obratem po odeslání objednávky, nejpozději do následujícího pracovního dne.  Pokud dojde k prodlení ze strany dodavatele nebo výrobce je o této skutečnosti kupující včas informován. 
6.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající neručí za škody způsobené prodlením při dodání zboží. Dodací lhůty jsou vzhledem k možnostem prodávajícího pouze orientační. Kupní smlouva z tohoto důvodu neobsahuje závazný termín doručení, ale pouze orientační. Prodávající je povinen dodat zboží bez odkladu ve lhůtě tomu přiměřené.  
6.6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
6.7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží upravují zvláštní dodací podmínky prodávajícího uvedené na webových stránkách v článku Podmínky převzetí zboží.
6.8. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží pro kupujícího jenž je současně podnikajícím subjektem upravují zvláštní dodací podmínky prodávajícího uvedené na webových stránkách v článku Doprava pro firmy. 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ    
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
7.4. Kupující odesláním objednávky bere na vědomí, že popis výrobku a fotografie mají pouze informativní charakter, výrobce si vyhrazuje některé parametry v průběhu výroby měnit bez předchozího upozornění. Jedná se o vlastnosti, které nemají vliv na hlavní funkce a vlastnosti výrobku (příslušenství, konstrukční provedení, barevnost částí, atd.) a prodávající není zodpovědný za škody vzniklé s využitím neověřených dat. Současně není prodávající odpovědný za škody vzniklé uvedením chybných informací, které nebyly při objednání kupujícím písemně dodatečně ověřeny (technické chyby při kopírování popisu, atd.) Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se v těchto případech nepoužijí.
7.5. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
7.6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání
7.7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího uvedený na internetových stránkách v článku Záruční podmínky.
7.8. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady v případě prodloužené záruky nad rámec podmínek výše uvedeného zákona jsou uvedeny na internetových stránkách v článku Prodloužení záruky. 
7.9. Pokud je u zboží uvedena záruční doba delší než je stanovená občanským zákoníkem je nutno učinit kroky pro její získání. Na prodlouženou záruku neexistuje zákonný nárok, ale jedná se vždy o podpůrnou marketingovou akci výrobce spojenou s registrací výrobku u organizátora této akce. Účastí na této akci vysloví kupující/spotřebitel souhlas se zpracováním údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb u provozovatele této akce. Podmínkou pro získání prodloužené záruky nad rámec povinností dle občanského zákoníku je proto registrace výrobku u příslušného výrobce.  Daňové doklady jsou vytvářeny neprodleně po uskutečnění zdanitelného plnění a mohou obsahovat informaci o prodloužené záruce. Tato skutečnost však nemá vliv na povinnost registrace výrobku u výrobce. Pokud kupující/spotřebitel neprovedl ve stanoveném termínu registraci, prodlouženou záruku nezíská. Prodávající daňové doklady zpětně neopravuje. Podmínkou pro získání prodloužené záruky je totiž předložení daňového dokladu a současně potvrzení o registraci prodloužené záruky. Při uplatnění reklamace v rámci prodloužené záruky je kupující/spotřebitel povinen předložit potvrzení o registraci prodloužené záruky a současně daňový doklad/fakturu. V případě, že kupující/spotřebitel neprovedl ve stanoveném termínu registraci výrobku, ztratil nárok na získání prodloužené záruky. Případné reklamace ve lhůtě přesahující zákonnou délku záruční doby nejsou řešeny s prodávajícím. Reklamaci ve lhůtě nad rámec zákonné záruční doby je nutno vždy uplatnit u výrobce nebo poskytovatele tohoto zvýhodnění. Ostatní podmínky prodloužených záruk jsou specifikovány konkrétním výrobcem. 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
8.4. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese:http://ec.europa.eu/consumers/odr, je možné taktéž využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
8.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. DORUČOVÁNÍ
11.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 
12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 
12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování  Bílkova 2939, 39002 Tábor , adresa elektronické pošty: dotazy@electrogarden.cz , telefon: 724 520 181,  381 582 561. V Táboře dne 1.června.2018   

 

 

Příloha č. 1 – Vzorový formulář pro odstoupení
FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Adresát (prodávající): ELECTRO GARDEN s.r.o.Bílkova 2939, 390 02 Tábor
E-mailová adresa: reklamace@electrogarden.cz
Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)
Předmět kupní smlouvy (zboží,služba):  ………………………………………………………………………
Číslo smlouvy(číslo objednávky):………………………………
Datum objednání (*)/datum obdržení (*): ………………………….....
Jméno a příjmení kupujícího (spotřebitele): …………………………………………………………………………
Adresa kupujícího (spotřebitele):
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bankovní spojení kupujícího/spotřebitele (pro vrácení finančního plnění):
……………………………………………………………
Způsob vrácení zboží prodávajícímu:
………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………. …..………………………………………
Datum
.............................................
Podpis kupujícího (spotřebitele) 
(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte
Pozn. Nedoporučujeme odesílat křehké zboží (dřezy, výrobky obsahující sklo, atd.) prostřednictvím České pošty. Kupující si vyhrazuje takovou zásilku odmítnout.