Podmínky převzetí zboží

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PŘEVZETÍ ZBOŽÍ A REKLAMACE (prosíme pečlivě přečíst):
Kupující odesláním objednávky souhlasí s níže uvedenými podmínkami.
DOPORUČUJEME kupujícímu při převzetí zásilku pečlivě zkontrolovat, zda byla doručena bez zjevných vad, v neporušeném obalu a nejeví známky poškození. Kontrolu doporučujeme provést i pod fóliovým obalem velkých spotřebičů - neporušené polystyreny a současně pod ochrannou černou krycí fólií drobných spotřebičů.

KONTROLA STAVU PLNĚNÍ
Současně je nutno zkontrolovat odpovídající počet kusů zásilky, typ výrobku a model zda se shodují s objednávkou kupujícího. Případný nesoulad je nutno neprodleně oznámit prodávajícímu.
Kupující bere na vědomí, že v případě poškození nebo jakéhokoliv porušení obalu zásilky je nutno zásilku nepřebírat nebo napsat do dokladu o jaké poškození se jednalo (promáčknutý, poškrábaný obal, prasklý polystyren, poškozená fólie). Zkontrolujte zásilku i pod černou ochrannou fólií. Zároveň v případě jakýchkoliv pochybností je nutné zásilku před řidičem rozbalit a zkontrolovat zda není zboží mechanicky poškozeno.
Příjemce/nabyvatel zboží může uplatňovat nárok z odpovědnosti za zjevné vady jen tehdy, vytkl-li vady bez zbytečného odkladu po té, kdy měl možnost věc prohlédnout. Zároveň doporučujeme nevyhazovat obal/polystyreny od spotřebiče dokud zboží kupující nezkontroluje. Neporušený obal nebo polystyreny totiž slouží jako důkaz pro reklamaci výrobní vady. Bez doložení nepoškozeného obalu (řádná fotodokumentace) bude s největší pravděpodobností mechanická závada způsobená fyzickým poškozením na spotřebiči vyřešena zamítnutím. Mechanické poškození výrobku v neporušeném obalu doporučujeme nahlásit neprodleně od převzetí zásilky.
V případě kdy je stranou kupující podnikatel je povinností nahlásit reklamaci mechanického poškození v neporušeném obalu nejpozději následující pracovní den. Současně je podnikatel povinnen předložit fotodokumentaci neporušených obalů. Pozdější reklamace zjevných mechanických vad výrobků budou vyřešeny zamítnutím, a to vzhledem k další manipulaci s výrobkem na straně podnikatele/kupujícího. 

Zvláštní ustanovení – KUCHYŇSKÉ DŘEZY
Zboží doručujeme komfortní a spolehlivou přepravní společností, nicméně výrobky jsou velice křehké a DOPORUČUJEME proto dodržet následující postup kontroly zásilky. Zákazníkovi je umožněno rozbalit a zkontrolovat zásilku přímo před řidičem. Kupující má možnost při převzetí zásilku zkontrolovat zda byla doručena v neporušeném obalu a nejeví známky poškození. Současně je kupujícímu umožněno za přítomnosti řidiče výrobek rozbalit a zkontrolovat stav výrobku pod obalem. Jakékoliv známky poškození kartonového obalu nebo poškozené krycí fólie musí být zapsány v přepravním listu. Výhodou je pořízení fotodokumentace při převzetí, pokud je poškozený pouze obal a výrobek je nepoškozen.
Pokud však zjistíte jakékoliv poškození výrobku, zásilku nepřebírejte a do přepravního listu zapište "NEPŘEVZATO - POŠKOZENÉ ZBOŽÍ". Nepodepisujte přepravní list, dokud zásilku pečlivě nezkontrolujete, a to včetně výrobku uvnitř balení. Pokud zásilku převezmete a potvrdíte řidiči, že zásilka byla doručena bez jakýchkoliv výhrad, má se za to, že byl zkontrolován i obsah zásilky uvnitř balení a pozdější reklamace z titulu poškození zboží při přepravě bude s největší pravděpodobností vyřešena zamítnutím. Důvodem je skutečnost, že dochází k další manipulaci s křehkým obsahem ze strany příjemce a za tyto případné škody prodávající ani přepravce nenese odpovědnost. Zároveň neprodleně zkontrolujte obsah zásilky co do počtu kusů příslušenství a případnou neshodu s dodacím listem obratem sdělte e-mailem na adresu: reklamace@electrogarden.cz. Děkujeme za pochopení

Zvláštní ustanovení – VELKÉ SPOTŘEBIČE (pračky, myčky, lednice,…)
Při převzetí zásilku zkontrolujte, zda byla doručena v neporušeném obalu a nejeví známky poškození. Obal je nutno zkontrolovat ze všech stran - tedy i spodní části. Kontrolu je nutno provést i pod fóliovým obalem velkých spotřebičů - neporušené polystyreny. V případě komfortního doručení je povinností řidiče zásilku rozbalit a zkontrolovat samotný výrobek.
Jakékoliv známky poškození výrobku, polystyrenů, kartonového obalu nebo poškozené krycí fólie napište vždy do předávacího dokladu. Popište o jaké poškození se jednalo (poškrábaná/protržená folie, promáčknutý, poškrábaný obal, prasklý polystyren) a zároveň zásilku za přítomnosti řidiče rozbalte a zkontrolujte zda není zboží mechanicky poškozeno! Nepodepisujte přepravní list dokud zásilku pečlivě nezkontrolujete. Pokud zásilku převezmete a potvrdíte řidiči, že zásilka byla doručena bez jakýchkoliv výhrad bude pozdější reklamace z titulu poškození zboží za současného poškození obalu s největší pravděpodobností vyřešena zamítnutím. Výrobek je nutné po předání neprodleně rozbalit a zkontrolovat. Kontrolu je nutno provést v místě předání zásilky. Prodávající neručí za škody způsobené následnou manipulací po předání. Zároveň nevyhazujte obal/polystyreny od spotřebiče dokud zboží nezkontrolujete! (neporušený obal nebo polystyreny totiž slouží jako důkaz pro reklamaci výrobní vady). Bez doložení nepoškozeného obalu bude s největší pravděpodobností mechanická závada na spotřebiči vyřešena zamítnutím. Děkujeme za pochopení.

Zvláštní ustanovení – DROBNÉ ZÁSILKY BALÍKOVÉ PŘEPRAVY
Při převzetí zásilku zkontrolujte, zda byla doručena v neporušeném obalu a nejeví známky poškození. Obal je nutno zkontrolovat ze všech stran - tedy i spodní části. Kontrolu je nutno provést i pod fóliovým černým obalem - roztrhněte fólii a zkontrolujte neporušený karton! Jakékoliv známky poškození výrobku, polystyrenů, kartonového obalu pod fólií nebo poškozené krycí fólie napište vždy do předávacího dokladu. Popište o jaké poškození se jednalo (promáčknutý, poškrábaný obal, prasklý polystyren) a zároveň zásilku za přítomnosti řidiče rozbalte a zkontrolujte zda není zboží mechanicky poškozeno! Nepodepisujte přepravní list dokud zásilku pečlivě nezkontrolujete. POZOR u drobných zásilek zkontrolujte vše o to pečlivěji. Kontrola obalu je důležitá a zapište do přepravního listu i drobné promáčknutí hran nebo potrhání černé ochranné folie nebo porušení kartonu pod fólií.
Pokud zásilku převezmete a potvrdíte řidiči, že zásilka byla doručena bez jakýchkoliv výhrad bude pozdější reklamace z titulu poškození zboží za současného poškození obalu s největší pravděpodobností vyřešena zamítnutím. Zároveň nevyhazujte obal/polystyreny od spotřebiče dokud zboží doma v klidu nezkontrolujete! (neporušený obal nebo polystyreny totiž slouží jako důkaz pro reklamaci výrobní vady). Bez doložení nepoškozeného obalu bude s největší pravděpodobností mechanická závada na spotřebiči vyřešena zamítnutím. Děkujeme za pochopení.

Zvláštní ustanovení pro značky NORDLINE,TEFCOLD,ICEMATIC a další níže uvedené
Odesláním objednávky kupující souhlasí s následujícími podmínkami pro prodej značek NORDLINE, JUKA, ZOIN, VESTFROST,ICEMATIC a POLAR. Kupující, který je současně i podnikatelem je povinen při převzetí zásilku zkontrolovat zda byla doručena v neporušeném obalu a nejeví známky poškození. Výrobek je kupující povinen rozbalit za přítomnosti řidiče a zkontrolovat stav pod obalem. Jakékoliv známky poškození polystyrenů, kartonového obalu nebo poškozené krycí fólie musí být zapsány v přepravním listu. Výhodou je pořízení fotodokumentace při převzetí, pokud je poškozený pouze obal a výrobek je nepoškozen. Pokud však zjistíte jakékoliv poškození výrobku, zásilku nepřebírejte a do přepravního listu zapište "NEPŘEVZATO - POŠKOZENÉ ZBOŽÍ". Nepodepisujte přepravní list, dokud zásilku pečlivě nezkontrolujete. Pokud zásilku převezmete a potvrdíte řidiči, že zásilka byla doručena bez jakýchkoliv výhrad bude pozdější reklamace z titulu poškození zboží při přepravě vyřešena zamítnutím. Záruční listy značek NORDLINE, JUKA, ZOIN, VESTFROST,ICEMATIC a POLAIR. Při převzetí zboží výše uvedených značek je kupující povinen zkontrolovat i předání záručního listu. Záruční list musí odpovídat dodanému modelu zboží. Pokud nebude záruční list součástí zásilky je nutno neprodleně kontaktovat prodávajícího a pozdržet převzetí zboží. Pokud kupující zásilku převzal bez výhrad, má se za to, že převzal i příslušné záruční listy k výrobkům. Záruční list je následně požadován při řešení reklamace a jeho nepředložení bude znamenat vyřešení reklamace zamítnutím.

POSTUP REKLAMACE ZÁSILKY
Při zjištění mechanické závady zboží po rozbalení obalu doporučujeme dodržet následující postup.
Reklamaci je nutno zdokumentovat pokud možno co nejlépe (popis a foto poškození včetně foto nepoškozených obalů,..). Popis reklamace, číslo objednávky, telefonický kontakt a v příloze i fotodokumentaci následně zašlete, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení, na adresu reklamace@electrogarden.cz. Důležité je v reklamaci uvést zda byl nebo nebyl poškozen obal zásilky. Tato skutečnost musí korespondovat se zápisem přepravní služby při převzetí a fotodokumentací, kterou zpracujete. Fotodokumentace by měla určitě zdokumentovat stav obalu a stav poškození.

Kupující odesláním objednávky potvrzuje seznámení a souhlas s výše uvedenými ustanoveními pro převzetí zboží, které jsou v souladu s obchodními podmínkami.

Děkujeme za čas, který jste věnovali výše uvedeným sdělením a respektování uvedených pravidel pomáhajících při řešení případných nepříjemných záležitostí.

V Táboře dne 1.1.2014, ELECTRO GARDEN s.r.o.