Podmínky převzetí zboží

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PŘEVZETÍ ZBOŽÍ A REKLAMACE:

Prosím pečlivě přečtěte následující informace obsahující doporučení a postup při převzetí zásilky.  Předem děkujeme za čas, který věnujete níže uvedeným sdělením a respektování doporučení pomáhajících při řešení případných nepříjemných záležitostí. Pokud Vám něco nebude úplně jasné, tak nás neváhejte kontaktovat. Jsme připraveni Vám poradit a zajistit vše k Vaší spokojenosti.

KONTROLA STAVU PLNĚNÍ
Zkontrolujte odpovídající počet kusů zásilky, typ výrobku a model zda se shodují s Vaší objednávkou. Případný nesoulad nám neprodleně oznamte.
DOPORUČUJEME Vám jako kupujícímu při převzetí zásilku pečlivě zkontrolovat, zda byla doručena v neporušeném obalu a nejeví známky poškození. Obal je nutno zkontrolovat ze všech stran - tedy i spodní části. Kontrolu je nutno provést i pod fóliovým obalem velkých spotřebičů - neporušené polystyreny. DOPORUČUJEME jakékoliv známky poškození zásilky, polystyrenů, kartonového obalu nebo poškozené krycí fólie zapsat do předávacího dokladu. Popište o jaké poškození se jednalo (poškrábaná/protržená folie, promáčknutý, poškrábaný obal, prasklý polystyren) a zároveň zásilku za přítomnosti řidiče rozbalte a zkontrolujte zda není zboží mechanicky poškozeno. Nepodepisujte přepravní list dokud zásilku pečlivě nezkontrolujete. Pokud zásilku převezmete a potvrdíte řidiči, že zásilka byla doručena bez jakýchkoliv výhrad,  je možné,  že pozdější reklamace z titulu poškození zboží za současného poškození obalu bude vyřešena zamítnutím.
Příjemce/nabyvatel zboží může uplatňovat nárok z odpovědnosti za zjevné vady jen tehdy, vytkl-li vady bez zbytečného odkladu po té, kdy měl možnost věc prohlédnout.  Zásilku z tohoto důvodu doporučujeme po předání neprodleně rozbalit a zkontrolovat. Kontrolu je nutno provést v místě předání zásilky. Prodávající neručí za škody způsobené následnou manipulací po předání. Zároveň nevyhazujte obal/polystyreny od spotřebiče dokud zboží nezkontrolujete. Neporušený obal nebo polystyreny totiž slouží jako důkaz pro reklamaci výrobní vady. Bez doložení nepoškozeného obalu (řádná fotodokumentace) může být mechanická závada způsobená fyzickým poškozením na spotřebiči vyřešena zamítnutím. Mechanické poškození výrobku v neporušeném obalu doporučujeme nahlásit neprodleně od převzetí zásilky. Děkujeme za pochopení.
Zboží určené pro podnikání
V případě kdy je stranou kupující/podnikatel je povinností nahlásit reklamaci mechanického poškození v neporušeném obalu nejpozději následující pracovní den. Kupující/podnikatel je povinnen uchovat neporušené obaly do doby než zkontroluje stav plnění. Současně je podnikatel povinnen předložit fotodokumentaci neporušených obalů. Pozdější reklamace zjevných mechanických vad výrobků budou vyřešeny zamítnutím, a to vzhledem k další manipulaci s výrobkem na straně podnikatele/kupujícího. Pokud bude ze strany prodávajícího odsouhlasen svoz výrobku (z důvodu výměny, záměny, výrobní vady), tak je kupující/podnikatel povinnen tento výrobek předat v neporušeném originálním obalu.  Bez předložení neporušeného obalu je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úhradu nákladů, které budou účtovány prodávajícímu ze strany dodavatele.

Zvláštní ustanovení – KUCHYŇSKÉ DŘEZY
Zboží doručujeme komfortní a spolehlivou přepravní společností, nicméně výrobky jsou velice křehké a DOPORUČUJEME proto dodržet následující postup kontroly zásilky. Zákazníkovi je umožněno rozbalit a zkontrolovat zásilku přímo před řidičem. Kupující má možnost při převzetí zásilku zkontrolovat zda byla doručena v neporušeném obalu a nejeví známky poškození. Současně je kupujícímu umožněno za přítomnosti řidiče výrobek rozbalit a zkontrolovat stav výrobku pod obalem. Jakékoliv známky poškození kartonového obalu nebo poškozené krycí fólie musí být zapsány v přepravním listu. Výhodou je pořízení fotodokumentace při převzetí, pokud je poškozený pouze obal a výrobek je nepoškozen.
Pokud však zjistíte jakékoliv poškození výrobku, zásilku nepřebírejte a do přepravního listu zapište "NEPŘEVZATO - POŠKOZENÉ ZBOŽÍ". Nepodepisujte přepravní list, dokud zásilku pečlivě nezkontrolujete, a to včetně výrobku uvnitř balení. Pokud zásilku převezmete a potvrdíte řidiči, že zásilka byla doručena bez jakýchkoliv výhrad, má se za to, že byl zkontrolován i obsah zásilky uvnitř balení a pozdější reklamace z titulu poškození zboží při přepravě bude s největší pravděpodobností vyřešena zamítnutím. Důvodem je skutečnost, že dochází k další manipulaci s křehkým obsahem ze strany příjemce a za tyto případné škody prodávající ani přepravce nenese odpovědnost. Zároveň neprodleně zkontrolujte obsah zásilky co do počtu kusů příslušenství a případnou neshodu s dodacím listem obratem sdělte e-mailem na adresu: reklamace@electrogarden.cz. Děkujeme za pochopení

Zvláštní ustanovení pro značky NORDLINE,TEFCOLD,ICEMATIC a další níže uvedené
Odesláním objednávky kupující souhlasí s následujícími podmínkami pro prodej značek NORDLINE, JUKA, ZOIN, VESTFROST,ICEMATIC a POLAR. Kupujícímu, který je současně i podnikatelem doporučujeme velice pečlivě při převzetí zásilku zkontrolovat zda byla doručena v neporušeném obalu a nejeví známky poškození. Výrobek v případě zjištěných vad na obalu rozbalit za přítomnosti řidiče a zkontrolovat stav pod obalem. Jakékoliv známky poškození polystyrenů, kartonového obalu nebo poškozené krycí fólie musí být zapsány v přepravním listu. Výhodou je pořízení fotodokumentace při převzetí, pokud je poškozený pouze obal a výrobek je nepoškozen. Pokud však zjistíte jakékoliv poškození výrobku, zásilku nepřebírejte a do přepravního listu zapište "NEPŘEVZATO - POŠKOZENÉ ZBOŽÍ". Nepodepisujte přepravní list, dokud zásilku pečlivě nezkontrolujete. Pokud zásilku převezmete a potvrdíte řidiči, že zásilka byla doručena bez jakýchkoliv výhrad bude pozdější reklamace z titulu poškození zboží při přepravě vyřešena zamítnutím. Záruční listy značek NORDLINE, JUKA, ZOIN, VESTFROST,ICEMATIC a POLAIR. Při převzetí zboží výše uvedených značek je kupující povinen zkontrolovat i předání záručního listu. Záruční list musí odpovídat dodanému modelu zboží. Pokud nebude záruční list součástí zásilky je nutno neprodleně kontaktovat prodávajícího a pozdržet převzetí zboží. Pokud kupující zásilku převzal bez výhrad, má se za to, že převzal i příslušné záruční listy k výrobkům. Záruční list je následně požadován při řešení reklamace a jeho nepředložení bude znamenat vyřešení reklamace zamítnutím.

POSTUP REKLAMACE ZÁSILKY
Při zjištění mechanické závady zboží po rozbalení obalu doporučujeme dodržet následující postup.
Reklamaci je nutno zdokumentovat pokud možno co nejlépe (popis a foto poškození včetně foto nepoškozených obalů,..). Popis reklamace, číslo objednávky, telefonický kontakt a v příloze i fotodokumentaci následně zašlete, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení, na adresu reklamace@electrogarden.cz. Důležité je v reklamaci uvést zda byl nebo nebyl poškozen obal zásilky. Tato skutečnost musí korespondovat se zápisem přepravní služby při převzetí a fotodokumentací, kterou zpracujete. Fotodokumentace by měla určitě zdokumentovat stav obalu a stav poškození.

Kupující odesláním objednávky potvrzuje seznámení a souhlas s výše uvedenými ustanoveními pro převzetí zboží, které jsou v souladu s obchodními podmínkami.

V Táboře dne 1.1.2014, ELECTRO GARDEN s.r.o.