Záruční podmínky

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI ELECTRO GARDEN s.r.o.
Záruční lhůta začíná běžet dnem kdy se o o reklamaci prodávající dozvěděl. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným užíváním.

1. REKLAMAČNÍ PROTOKOL
Při předání vadného výrobku v provozovně prodávajícího bude předán kupujícímu neprodleně reklamační protokol (potvrzení o přijetí).
Při zaslání výrobku na provozovnu prodávajícího bude reklamační protokol odeslán prostřednictvím e-mailu, a to nejpozději do 2 pracovních dní od doručení reklamovaného zboží. Při předání reklamovaného výrobku přímo do servisního střediska je reklamační protokol vystaven neprodleně.
Formulář Reklamačního protokolu pro vyplnění můžete stáhnout zde v odkazu >>

2. VYŘÍZENÍ REKLAMACE
Prodávající je povinen zajistit odstranění vady nejpozději do třiceti kalendářních dnů od převzetí zboží. Informaci obsahující rozhodnutí o vyřízení reklamace (způsob vyřízení reklamace) poskytne prodávající kupujícímu nejpozději do 3 dnů. Jako vyřešení reklamace je považováno i její zamítnutí včetně uvedení důvodu. V případě, že výše uvedená lhůta k odstranění vady uplyne marně, vystaví prodávající na vadné zboží dobropis ve výši prodejní ceny vadného zboží a kupní smlouva mezi prodávajícím a Kupujícím zaniká.
V případě uzavření kupní smlouvy s podnikající fyzickou nebo právnickou osobou, případně pokud je zboží užíváno pro podnikatelské účely, lhůta 30 dní neplatí a reklamace bude vyřízena v co nejkratší možné době (nejpozději do 90dní). Současně neplatí ustanovení o vrácení kupní ceny v případě opakované závady.
O vyřízení reklamace je kupující neprodleně informován prostřednictvím e-mailové zprávy.
Při vyřizování reklamace zakoupeného zboží doporučujeme Kupujícím využívat servisních středisek výrobců zboží z jejich regionu. Reklamace tak bude vyřešena co nejrychleji.

3. ZÁRUČNÍ DOBA PRO UPLATNĚNÍ VAD
Záruční doba pro uplatnění vad - spotřebitel
Pokud je kupujícím spotřebitel, činí při prodeji spotřebního zboží zákonná záruční doba 24 měsíců. Tato doba může být výrobcem nebo prodávajícím prodloužena, a to za určitých předem domluvených podmínek. Na prodloužení se nevztahuje zákonný nárok.
Součástí zásilky může být záruční list výrobce (pokud jej nenahrazuje prodejní doklad). Prodejní doklady jsou zasílány v el. podobě na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.
Záruční doba pro uplatnění vad – podnikatel
Kupujícím, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. Současně není stanovena záruka dle občanského zákoníku na zboží určené jen pro podnikání (profi chlazení a vaření, atd.). V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní výrobce/dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti.
Gastro spotřebiče
Pokud dovozce do ČR informaci o záruce v návodu k obsluze nebo záručním listě neuvede je záruční doba stanovena na 6 měsíců od uzavření kupní smlouvy.
Výrobky určené pro běžného spotřebitele
Pokud výrobce/dovozce zboží do ČR neuvede jinak, tak prodávající neposkytuje záruční dobu na zboží určené pro běžného spotřebitele, které kupující:
- užívá v rámci své podnikatelské činnosti,
- pořídil v rámci své podnikatelské činnosti (kupující uvede IČ, případně DIČ)

4. NAHLÁŠENÍ REKLAMACE – UPLATNĚNÍ PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
Práva z vadného plnění uplatňuje kupující/spotřebitel u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy se prodávající o reklamaci dozvěděl (upřednostňujeme písemnou formu).
Adresa provozovny: Bílkova 2939, 39002 Tábor
Telefonický kontakt: +420 381 582 561, PO-PÁ 8:30- 16:00
Elektronická adresa: reklamace@electrogarden.cz

Pokud není možné z technických důvodů uplatnit reklamaci přímo u prodávajícího (velké spotřebiče) je umožněno kupujícímu uplatnit reklamaci formou oznámení elektronickou poštou na adresu: reklamace@electrogarden.cz nebo přímo autorizovanému servisu výrobce.
Do zprávy uveďte veškeré níže uvedené informace a podrobně popište případnou závadu či žádost. Jakmile zprávu obdržíme, budeme Vás neprodleně kontaktovat (zpravidla do 24 hodin v pracovní dny).

Informace v e-mailové zprávě:
- datum prodeje, číslo faktury/objednávky
- jméno/příjmení, adresa a kontaktní telefon
- název výrobku a výrobce, výrobní číslo
- a v neposlední řadě popis závady, případně přiložit foto

Při uplatnění reklamace je nutno předat společně s reklamovaným výrobkem následující:
- daňový doklad (faktura) nebo jakýkoliv jiný doklad prokazující nákup zboží,
- potvrzený záruční list (pokud je součástí),
- popis závady
- jméno a kontaktní telefon Kupujícího
- zboží včetně nutného příslušenství (napájecí kabely, dálkové ovládání,..)
- v případě reklamace zboží značek NORDLINE, TEFCOLD, JUKA, ZOIN, VESTFROST,ICEMATIC a POLAR je podmínkou předložení záručního listu (výrobní číslo uvedené na výrobku musí být shodné s výrobním číslem dodaného výrobku)
Nedodá-li Kupující náležitosti a zboží v souladu s výše uvedeným, vyhrazuje si prodávající právo reklamaci vyřídit zamítnutím. V takovém případě bude zboží vráceno zpět Kupujícímu a nezapočne lhůta pro vyřízení reklamace. Současně bude reklamace vyřízena zamítnutím, pokud výrobní číslo výrobku nebude odpovídat původně zakoupenému zboží u prodávajícího.

Nahlášení reklamace GASTRO
V případě reklamace zboží značek NORDLINE, TEFCOLD, JUKA, ZOIN, VESTFROST,ICEMATIC, Scotsman, Elcold a POLAR je podmínkou předložení záručního listu (výrobní číslo uvedené na výrobku musí být shodné s výrobním číslem dodaného výrobku). Reklamaci vady se uplatňuje pouze vyplněním elektronického formuláře uvedeného zde v odkazu: https://www.tefcold.cz/servis/zarucni-a-pozarucni-opravy-rocni-prohlidky-tc

Vyzvednutí výrobku v místě bydliště, původní dodací adresy Kupujícího (spotřebitele), zvláštní ustanovení:
Pokud prodejce nad rámec svých povinností ze zákona u zboží nabízí službu vyzvednutí vadného výrobku u kupujícího, tak je kupující povinnen poskytnout součinnost při předání výrobku. Podmínkou pro poskytnutí této služby je povinnost kupujícího výrobek řádně zabalit do původního kartonového obalu, případně ukotvit na EUR paletě a zabezpečit tak proti poškození. V případě motorových strojů je nutné vyprázdnit palivovou a olejovou nádrž. Nadrozměrné zásilky je nutné připravit na místě, které umožňuje přepravci manipulaci paletového vozíku po rovné zpevněné ploše. Prodávající neodpovídá za škody způsobené přepravou a prodlením při nesplnění výše uvedených podmínek. Kupující vyjadřuje souhlas s těmito podmínkami, a to předáním výrobku přepravci.

Odmítnutí převzetí zboží k reklamaci:
V případě zahradní techniky a motorových strojů je Kupující povinen předat výrobek k vyřešení reklamace bez jakýchkoliv náplní (olej, benzín a jiné náplně). Prodávající neručí za škody způsobené únikem kapalin při manipulaci s výrobkem nebo při přepravě, pokud kupující nerespektuje toto ustanovení. Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží k vyřešení reklamace v případech, kdy reklamované zboží nebo jeho součásti jsou znečištěné, případně nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.
Pro příklad: domácí spotřebič obsahuje zbytky potravin, čistící technika zbytky vysávaného materiálu, zahradní technika zbytky rostlinného materiálu, vody nebo jiných kapalin, apod.

Odpovědnost za škody
V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci do servisu nebo prodávajícímu, je kupující odpovědný za škody způsobené při přepravě. Mechanické poškození zásilky i vlivem přepravy reklamovaného zboží k prodávajícímu nebude předmětem reklamačního řízení a zboží nebude převzato nebo vráceno na náklady kupujícího. V případě zaslání reklamovaného zboží prostřednictvím České pošty vyřizuje reklamaci poškozeného zboží odesilatel (prodávající zajistí pouze nezbytnou součinnost).

Uplatnění vady kupujícím, který je současně i podnikatelem
V případě, že stranou kupující je podnikatelský subjekt (objednávka a daňové doklady obsahují identifikační číslo – IČ) nebo je zboží užíváno pro podnikatelské účely, neplatí výše uvedené ustanovení o nahlášení reklamace. Podnikatelský subjekt je povinnen uplatnit reklamaci přímo v autorizovaném servisu výrobce (kontakt sdělíme na vyžádání). Veškeré náklady kupujícího/podnikatele spojené s reklamací výrobku není možné uplatnit na prodávajícím. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající nebo autorizovaný servis výrobce obdržel od kupujícího/podnikatele reklamované zboží.

5. NÁHRADA NÁKLADŮ REKLAMACE
V případě oprávněné reklamace má konečný spotřebitel právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady. Náhradou nutných nákladů, pokud jde o přepravu zboží, je myšleno v první řadě využití služeb České pošty nebo přepravních služeb zajišťujících dopravu zásilek po ČR, v odůvodněném případě i jiný způsob doručení po dohodě s prodávajícím.
V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv). Vaše náklady Vám tedy uhradíme nejpozději do 14dnů od obdržení příslušného dokladu/strvrzenky, a to na běžný účet, který bude uveden ve Vašem dopise.
Pokud je stranou kupující podnikající fyzická nebo právnická osoba (faktura obsahuje identifikační číslo podnikatele - IČ) případně je zboží užíváno pro podnikatelské účely, neplatí výše uvedené a veškeré náklady spojené s reklamací hradí kupující.

6. NÁROK NA UPLATNĚNÍ REKLAMACE A ŘEŠENÍ
Kupující může uplatnit právo z vadného plnění jen na zboží, které vykazuje vady, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího. Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady a vady vzniklé při výrobě. Nárok na uplatnění reklamace u prodejce nezaniká při ztrátě dodacího listu či prodejního dokladu. Na požádání Kupujícího je však prodávající povinen záruční list vystavit.
V případě odstranitelné vady má Kupující právo na bezplatnou opravu ve výše uvedené lhůtě.
Kupující může také požadovat výměnu za nový výrobek, a to pokud je vada věci podstatná. Výměnu výrobku nebo jeho vadné části za novou musí vždy odsouhlasit autorizovaný servis výrobce. V případě neodstranitelné závady má kupující právo na výměnu věci, nebo může od smlouvy odstoupit a bude mu vrácena kupní cena.
Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
- porušením ochranných či záručních pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou,
- mechanickým poškozením zboží,
- elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),
- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy kancelářskému prostředí,
- neodbornou instalací v rozporu s uživatelskou příručkou nebo zanedbáním péče o zboží,
- pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem,
- pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není Kupující schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,
- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
- provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů zboží,
- zboží bylo poškozeno přírodními živly.
Prodávající neručí za škody způsobené ztrátou dat vzniklé v důsledku poruchy zařízení pro ukládání dat (interní paměť HDD rekordéru,foto,kamery, atd.). Zařízení pro ukládání dat jsou zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem s náhodným charakterem výskytu poruch. Prodávající upozorňuje tímto Kupujícího na uvedenou skutečnost a doporučuje provádět systematické zálohování uživatelských dat na vhodném zařízení. Zároveň Kupujícího upozorňujeme na skutečnost, že prodávající neodpovídá za ztrátu přenosového paměťového média (paměťové karty,CD,DVD,...), které bylo ponecháno v zařízení. Při řešení reklamace prodávající nebo servis přijímá pouze samostatný přístroj včetně jeho příslušenství. Externí paměťové médium není předmětem reklamace.

7. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY PRO VÝROBKY URČENÉ K PODNIKÁNÍ Z KATEGORIE GASTRO
Jedná se například o výrobky následujících obchodních značek: NORDLINE, TEFCOLD, JUKA, ZOIN, VESTFROST,ICEMATIC a POLAR. Výrobce poskytuje pro podnikatele standardní záruční v délce 12 měsíců a možnost získání dodatečných 12 měsíců zvýhodněného servisu.
Servis výše uvedených značek je prováděn v servisní síti autorizovaného distributora pro Českou republiku, společnosti Tefcold CZ a.s.  
Kupující je povinnen v případě reklamace kontaktovat servisní linku uvedenou zde:
Servis a prodej náhradních dílů
Tel: +420 595 696 630
e-mail: servis@tefcold.cz
Oddělení reklamací
Tel: +420 595 696 630 e-mail: reklamace@tefcold.cz
nebo přímo provést evidenci a uplatnění reklamace vady prostřednictvím elektronického formuláře zde v odkazu: https://www.tefcold.cz/servis/zarucni-a-pozarucni-opravy-rocni-prohlidky-tc

ZVÝHODNĚNÝ SERVIS TEFCOLD
Výrobky se záruční dobou 12 měsíců + 12 měsíců zvýhodněný servis jsou určeny pro poskytování služeb v rámci podnikatelské činnosti.
V rámci zvýhodněného servisu výrobce nabízí bezplatné poskytnutí náhradních dílů (kompresoru nebo regulátoru). Práce servisního technika včetně nákladů na přepravu je hrazena kupujícím. Zvýhodněný servis nemá charakter záruční doby a kupující není oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
Další povinností pro poskytnutí zvýhodněného servisu je následující:
- pravidelně provést záruční prohlídku (1x za 6 měsíců) autorizovaným servisem dovozce – Tefcold CZ s.r.o.,
- jedná se o výrobky, u kterých je nutné čistit kondenzátor (např. chladící a mrazící skříně od 700l, chladící a mrazící vitríny cukrářské, vitríny přístěnné, chladící a mrazící ostrovy, stoly, distributory zmrzlin, výrobníky ledu, chladící a mrazící jednotky),
- záruční prohlídku hlásit přes: https://www.tefcold.cz/servis/zarucni-a-pozarucni-opravy-rocni-prohlidky-tc
- cena prohlídky je od 600,-Kč bez DPH + cestovné.

8. PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA, BEZPLATNÝ NEBO ZVÝHODNĚNÝ SERVIS
Pokud je u zboží uvedena záruční doba delší než je stanovená občanským zákoníkem je nutno učinit kroky pro její získání. Na prodlouženou záruku neexistuje zákonný nárok, ale jedná se vždy o podpůrnou marketingovou akci výrobce/prodejce spojenou s registrací výrobku u organizátora této akce případně o jiné dodatečné podmínky. Účastí na této akci vysloví kupující/spotřebitel souhlas se zpracováním údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb u provozovatele této akce.
Podmínkou pro získání prodloužené záruky nad rámec povinností dle občanského zákoníku je proto registrace výrobku u příslušného výrobce, případně uskutečnění servisní prohlídky, atd.
Daňové doklady jsou vytvářeny neprodleně po uskutečnění zdanitelného plnění a mohou obsahovat informaci o prodloužené záruce. Tato skutečnost však nemá vliv na povinnost registrace výrobku u výrobce. Pokud kupující/spotřebitel neprovedl ve stanoveném termínu registraci, prodlouženou záruku nezíská. Prodávající daňové doklady zpětně neopravuje. Podmínkou pro získání prodloužené záruky je totiž předložení daňového dokladu a současně potvrzení o registraci prodloužené záruky.
Při uplatnění reklamace v rámci prodloužené záruky je kupující/spotřebitel povinen předložit potvrzení o registraci prodloužené záruky a současně daňový doklad/fakturu.
V případě, že kupující/spotřebitel neprovedl ve stanoveném termínu registraci výrobku, ztratil nárok na získání prodloužené záruky. Ostatní podmínky prodloužených záruk jsou specifikovány konkrétním výrobcem.
Po skončení zákonné záruční doby kupující uplatňuje práva z vadného plnění (řeší opravy) u výrobce, autorizovaného servisu nebo pojišťovny, nikoli s prodejcem.

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA WEIBANG, VEGA, PUBERT
Pokud je u výrobků výše uvedených značek uvedena možnost prodloužení zákonné záruky, tak je nutné splnit následující:
- dodržovat pokyny uvedené v návodu k obsluze 
- pravidelně 1x ročně provést servisní prohlídku u autorizovaného servisu typu "A" (servisní úkony jsou zpoplatněny)
Servisy jsou uvedeny zde: https://www.v-garden.cz/servis
Nabízené záruky nebo zvýhodněný servis nad rámec zákonných povinností jsou určeny jen a pouze spotřebiteli.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
V případě, že reklamace bude vyřízena zamítnutím (jako neoprávněná), Kupující bude vyzván k vyzvednutí výrobku z provozovny. Pokud nedojde k vyzvednutí výrobku do deseti dnů od odeslání zprávy, bude účtováno skladné ve výši 50 Kč bez DPH za každý den. Jestliže výrobek nebude vyzvednut Kupujícím do dvou měsíců ode dne zaslání informace, souhlasí Kupující s jeho ekologickou likvidací a úhradou skladného v plné výši.
Nesplněním podmínek předání výrobku ze strany Kupujícího k reklamačnímu řízení, a to v souladu s výše uvedeným, vyhrazuje si Prodávající právo reklamaci vyřídit zamítnutím. V takovém případě bude zboží vráceno zpět Kupujícímu.
Pokud Kupující požádá o zaslání výrobku (u něhož byla reklamace vyřízena zamítnutím) na adresu zvolenou Kupujícím, tak je povinnen uhradit veškeré logistické náklady Prodávajícího (balné, dopravné, doběrečné,..). Kupující bude o konkrétní částce nákladů včas informován.

Odesláním objednávky kupující souhlasí s výše uvedenými podmínkami.

V Táboře dne 1.1.2014