Pojištění prodloužení záruky

Předsmluvní informace k pojištění - Prodloužená záruka AWP

Kdo je pojistitelem ALLIANZ ASSISTANCE:

AWP P&C SA, se sídlem 93400 Saint-Ouen, 7, Rue Dora Maar, Francouzská republika
registrační číslo 519 490 080 O.R.Bobigny, zapsaná u obchodního soudu v Bobigny pod správním č. 2016B01853, podnikající v České republice prostřednictvím:
Pojišťovna/Pojistitel: AWP P&C Česká republika – odštěpný závod zahraniční právnické osoby
Sídlo: Praha 7, Jankovcova 1596/14b, PSČ 17000
Informace o registraci: IČ: 276 33 900, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 56112
Právní forma: akciová společnost
Předmět činnosti: pojišťovací a zajišťovací činnosti
Telefon: +420 283 002 868
Web: www.allianz-assistance.cz

Hlášení škod: https://hlaseni.mondial-assistance.cz/

Kdo na pojistitele dohlíží:
Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

Jakým zákonem se pojištění řídí a na co se vztahuje?
Práva a povinnosti z pojištění se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon“).
Pojištění se vztahuje na funkční poruchu pojištěné věci, která není určena pro výkon jakékoli podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti, způsobené vadou věci, která vznikla nejdříve dnem následujícím po dni, ve kterém uplynula lhůta odpovědnosti za vady ze zákona nebo doba poskytnutá v záruce za jakost prodávajícím. Bližší informace naleznete ve Všeobecných pojistných podmínkách pro pojištění Prodloužená záruka 201612_VPP-AP_EW_PODNIK dále jen „VPP“.
Zájemce o pojištění si může od pojistitele vyžádat další informace týkající se sjednávaného pojištění na Zákaznické lince: +420 283 002 868, v pracovní dny od 9:00 do 17:00.

Prodloužená záruka formou pojištění
Pojistné krytí záruky za vady nebo za jakost věci po uplynutí záruční doby. Pojistné krytí se týká vad, které vzniknou nejdříve dnem následujícím po dni, ve kterém uplynula lhůta odpovědnosti za vady ze zákona nebo doba poskytnutá v záruce za jakost (záruční doba, doba použitelnosti) prodávajícím a pojistitel poskytuje pojistné plnění ve lhůtách a za podmínek stanovených v těchto všeobecných pojistných podmínek (VPP viz odkaz níže).

Vznik pojištění a podmínky
Pojištění vzniká v 0.00 hodin dne uvedeného jako počátek pojištění v pojistné smlouvě.
Pro uzavření pojistné smlouvy je nutné specifikovat přesně výrobek (typ, obchodní značka, model a výrobní číslo) a identifikovat pojistníka (jméno, adresa a datum narození). Informace je nutné poskytnout nejpozději do 14 dní po uskutečnění nákupu zboží.
Výrobní číslo je uvedeno na štítku umístěném přímo na produktu, který je kupujícímu doručen v originálním obalu.
Pokud zájemce o pojištění neposkytne tyto informace do 14 dní od nákupu výrobku, tak nebude možné po tomto termínu pojištění uzavřít.

Pojistné
Pojistné platíte najednou za celou dobu pojištění (jednorázové pojistné). Jeho výše za jednotlivá pojištění včetně doplňkových pojištění (jsou-li sjednána) je uvedena v pojistné smlouvě (pojistce).

Doba trvání pojištění
Pojištění se sjednává na dobu určitou. Můžete zvolit pojištění na dobu 3 let, 2 let nebo 1 roku.
Pojištění bude platné po dobu uvedenou v pojistné smlouvě.

Na co se pojištění nevztahuje?
Toto pojištění se nevztahuje zejména na škodní události, které nastaly za těchto okolností:
- estetické nedostatky (např. poškrábání, zářez, prasklina), které nesnižují ani neomezují funkčnost pojištěné věci,
- škody vzniklé běžným opotřebením pojištěné věci včetně jejích součástí spotřebního charakteru,
- škody vzniklé na součástech věci spotřebního charakteru podléhajících rychlému opotřebení a časté výměně a příslušenství pojištěné věci,
- na které byl pojistník anebo pojištěný upozorněn při koupi pojištěné věci a na další poškození, která prodejce již vyloučil ve své záruce,
- a na další události, které jsou výslovně uvedené ve VPP.

Kdy a jak pojištění zaniká?
- uplynutím doby pojištění a to ve 24:00 hodin dne dojednaného jako konec pojištění,
- ztrátou pojištěné věci nahlášené pojištěným pojistiteli,
- dnem smrti pojištěného,
- dnem odstoupení od kupní smlouvy, jejímž předmětem je nabytí pojištěné věci,
- a dalšími způsoby uvedenými ve VPP, pojistné smlouvě nebo stanovenými zákonem.
Podrobnější informace naleznete ve VPP uvedených zde v odkazu >>.

Podmínky a lhůty týkající se možnosti odstoupení od pojistné smlouvy
Pojistník je oprávněn odstoupit od pojistné smlouvy v případě, že pojistitel porušil svou povinnost pravdivě a úplně zodpovědět písemné dotazy při jednání o uzavření nebo o změně pojistné smlouvy do dvou měsíců ode dne, kdy toto porušení zjistil nebo musel zjistit.

Pojistník je oprávněn odstoupit od pojistné smlouvy v případě, že pojistitel porušil svou povinnost upozornit na nesrovnalosti mezi nabízeným pojištěním a zájemcovými požadavky, musel-li si jich být při uzavíraní pojistné smlouvy vědom, a to do dvou měsíců ode dne, kdy toto porušení zjistil nebo musel zjistit.

V případě, že pojistná smlouva byla uzavřena mimo obchodní prostory pojistitele, je pojistník oprávněn odstoupit od pojistné smlouvy bez udání důvodu do čtrnácti dnů od data sjednání pojištění. Pojistník se musí dostavit do prodejny prodejce, kde mu bude v uvedené lhůtě 14 dnů pojistná smlouva stornována a vráceno pojistné.

V případě sjednání pojistné smlouvy formou obchodu na dálku musí pojistník odeslat ve lhůtě 14 dnů prodejci, u kterého pojištěnou věc zakoupil, písemné odstoupení od pojistné smlouvy s ověřeným podpisem. Odstoupením od pojistné smlouvy se smlouva ruší od počátku.

V případě sjednání pojistné smlouvy formou obchodu na dálku, pokud byl pojistníkovi, který je spotřebitelem, uveden klamavý důvod, je pojistník oprávněn od pojistné smlouvy odstoupit do třech měsíců ode dne, kdy se o tom dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět.

Pojistitel je oprávněn odstoupit od pojistné smlouvy, jestliže pojistník nebo pojištěný úmyslně nebo z nedbalosti poruší povinnost k pravdivým sdělením na písemné dotazy pojistitele týkající se skutečností, které mají podstatný význam pro přijetí pojistného rizika, a to do dvou měsíců ode dne, kdy toto porušení zjistil nebo musel zjistit.

V případě zániku pojistné smlouvy má pojistitel právo snížit výši nespotřebovaného pojistného o manipulační administrativní poplatek ve výši maximálně 1/12 (jedné dvanáctiny) pojistného měsíčně. Zbývající část nespotřebovaného pojistného je pojistitel oprávněn vrátit, pokud přesáhne částku 75,- CZK.

Odstoupit od pojistné smlouvy lze písemnou formou.

Pokud pojistník není povinen dostavit se do prodejny prodejce pojištěné věci, písemné odstoupení od pojistné smlouvy zašle pojistník na AWP P&C Česká republika – odštěpný závod zahraniční právnické osoby, Jankovcova 1596/14b, PSČ 17000, Praha 7 – Holešovice.

Řešení případných sporů, v jakých jazycích s námi můžete komunikovat
Spory, které plynou ze sjednání pojištění nebo vznikly v souvislosti s ním, budou řešeny u příslušného soudu v České republice podle právního řádu České republiky.
Komunikačním jazykem pro uzavření pojistné smlouvy a pro komunikaci mezi smluvními stranami je český jazyk a slovenský jazyk.

Daně
Pojistné plnění z pojištění je osvobozené od daně z příjmu podle zákona 586/1992 Sb. o dani z příjmu v platném znění.

Na koho se můžete obrátit v případě stížnosti?
V případě potřeby se můžete obrátit na pojistitele, a to písemně prostřednictvím: AWP P&C Česká republika – odštěpný závod zahraniční právnické osoby, Jankovcova 1596/14b, PSČ 17000, Praha 7 - Holešovice. Pokud nejste spokojeni ani s jeho odpovědí, můžete podat stížnost České národní bance. Spory mezi spotřebitelem (Vámi) a pojistitelem nebo pojišťovacím zprostředkovatelem (prodejcem) z pojistné smlouvy neživotního pojištění lze také řešit mimosoudní cestou prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz). Spotřebitelé mohou u pojištění sjednaných on-line využít pro řešení spotřebitelských sporů on-line platformu na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Pojistná smlouva a pojištění v ní sjednané se řídí podle českého právního řádu. Všechny případné spory v souvislosti s pojištěním budou smluvní strany přednostně řešit mimosoudní cestou, a to vzájemnou dohodou. V případě, že nedojde k vyřešení sporu mimosoudní cestou, spor bude řešit ve smyslu platných právních předpisů České republiky příslušný soud.

Povinnosti pojistníka a pojištěného
Pojistník a pojištěný, či oprávněná osoba, mají kromě povinností uvedených ve VPP povinnost:
- oznámit pojistiteli písemně jakoukoliv změnu údajů včetně adresy, kontaktních a osobních údajů, které byly podkladem během uzavírání pojistné smlouvy, a to nejpozději do 7 dní od této změny,
- bezodkladně oznámit pojistiteli vznik škodní události, nejpozději do 7 dní od vzniku škodní události, podat pojistiteli pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků takové události, o právech třetích osob a o jakémkoliv vícenásobném pojištění; současně předložit pojistiteli potřebné doklady ke zjištění okolností rozhodných pro posouzení nároku na plnění a jeho výše, které si pojistitel vyžádá, a umožnit pojistiteli pořízení kopií těchto dokladů, a postupovat způsobem ujednaným v pojistné smlouvě,
- řídit se pokyny pojistitele anebo pojistitelem určené osoby při likvidaci pojistné události a nechat si pojištěnou věc opravit v servisu určeném pojistitelem.
- na žádost pojistitele zajistit na vlastní náklady úřední překlad dokladů nezbytných k šetření škodné resp. pojistné události, v případě, že uvedené doklady nejsou v českém a slovenském jazyce.

Co dělat v případě škodní události?
Škodní událost můžete oznámit způsoby uvedenými v pojistné smlouvě.
V případě dotazů ohledně škodní události se obraťte na Zákaznickou linku: +420 283 002 868 (každý pracovní den od 9:00 do 17:00 hod).

Pojistné plnění
Horní hranicí pojistného plnění na jednu a všechny pojistné události z pojištění prodloužené záruky je pojistná částka, není li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.
Pojistitel poskytne pojistné plnění formou opravy pojištěné věci, umožňuje-li to povaha vady věci nebo formou výměny pojištěné věci. V případě opravy pojištěné věci pojistitel uhradí náklady na nové anebo použité náhradní součástky od kteréhokoliv výrobce včetně nákladů na opravu pojištěné věci. Do nákladů na opravu se kromě samotné opravy včetně náhradních součástí započítávají též náklady na diagnostiku vady věci, náklady na dopravu věci do i ze servisu, pokud tuto dopravu organizuje pojistitel prostřednictvím svého smluvního partnera, poštovné za odeslání věci ze servisu pojištěnému a dopravu a práci technika v místě vzniku pojistné události. Pokud náklady na opravu věci přesáhnou hranici na opravu stanovenou pojistitelem, má pojištěný právo na výměnu pojištěné věci za novou, stejných nebo srovnatelných parametrů, maximálně do výše pojistné částky. O výběru nové věci rozhoduje pojistitel. Pojistitel nahradí též přiměřené náklady související s výměnou pojištěné věci v době pojistné události obvyklé, a to náklady na dopravu věci do i ze servisu, pokud tuto dopravu organizuje pojistitel prostřednictvím svého smluvního partnera, poštovné za odeslání věci ze servisu pojištěnému a náklady za práce, které byly provedeny na pojištěné věci za účelem zjištění rozsahu poškození. Pro obě formy poskytnutí pojistného plnění platí, že v případě pojistné události na malém výrobku (pojištěná věc o hmotnosti do 10 kg a s obrazovkou do úhlopříčky 42“ včetně) dopravu této věci do servisu nebo prodejny neorganizuje smluvní partner pojistitele; v takovém případě si pojištěný zajistí dopravu vadné věci do servisu nebo prodejny na vlastní náklady sám.

Úhradou pojistného pojistník potvrzuje, že:
před uzavřením pojistné smlouvy byl seznámen a obdržel příslušné pojistné podmínky , IPID_201612_VPPAP_EW_STANDARD, Předsmluvní_informace_k_201612_VPP-AP_EW_STANDARD, 201612_VPP-AP_EW_STANDARD, které tvoří přílohu této smlouvy,
• seznámil pojištěného s obsahem pojistných podmínek , IPID_201612_VPP-AP_EW_STANDARDPředsmluvní_informace_k_201612_VPP-AP_EW_STANDARD201612_VPP-AP_EW_STANDARD a této smlouvy,
• tímto pojištěním zabezpečuje pojištěný svou oprávněnou potřebu ochrany před nebezpečími uvedenými v této smlouvě,
• byly mu zodpovězeny veškeré dotazy a uvedl všechny údaje týkající se sjednání této pojistné smlouvy pravdivě a nic podstatného nezamlčel,
• byl informován o svých právech a o povinnostech pojistitele při zpracování osobních údajů a bere na vědomí, že zpracování osobních údajů pojistitelem se provádí v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

CENY POJIŠTĚNÍ

BÍLÁ TECHNIKA        
    1 ROK 2 ROKY 3 ROKY
         
3 000 10 000 206 393 524
10 001 15 000 311 593 791
15 001 20 000 370 706 941
20 001 25 000 462 882 1176
25 001 30 000 482 919 1226
30 001 40 000 600 1145 1527
40 001 50 000 613 1171 1561
         
         
ZAHRADNÍ TECHNIKA        
    1 ROK 2 ROKY 3 ROKY
         
3 000 10 000 224 447 595
10 001 15 000 337 674 898
15 001 20 000 401 802 1070
20 001 25 000 501 1002 1336
25 001 30 000 523 1045 1393
30 001 40 000 651 1302 1735
40 001 50 000 665 1330 1773V Táboře dne 1.10.2021