Prodloužení záruky

DŮLEŽITÉ INFO!!
Poskytovatel pojištění, společnost Allianz pojišťovna, a.s. v těchto dnech převádí veškerá práva a povinnosti na jiný právní subjekt. Z tohoto důvodu od 28.4.2021 do odvolání není možné pojištění sjednat. Děkujeme za pochopení

PRODLOUŽENÍ ZÁKONNÉ ZÁRUČNÍ DOBY

Allianz pojišťovna, a.s. ve spolupráci se společností ELECTRO GARDEN s.r.o. nabízí pro zákazníky pojištění odpovědnosti za vady prodané movité věci (tzv. pojištění prodloužené záruky). Kupující odeslání objednávky s cenou pojistného a uvedenými podmínkami souhlasí.

Základní informace k produktu
Koupí pojištění prodloužené záruky získáte 12, 24 nebo 36 měsíců ochrany výrobku navíc ke standardní záruce poskytované výrobcem. Máte tak jistotu, že v případě pojistné události v této době nebudete muset vydat žádné nadbytečné náklady za opravy.
Fakta o prodloužené záruce
- funguje podobně jako klasická záruka od výrobce
- jedná se o pojištění a budeme potřebovat Vaši identifikaci pro pojišťovnu (rodné číslo,IČ)
- platí na vybranou elektroniku, bílé zboží a sezónní zboží
- vzniká v den převzetí zboží a uhrazení částky za zboží včetně pojistného
- začíná platit po skončení zákonné záruční doby poskytované výrobcem
- vztahuje se na vady: mechanické, elektrické, elektronické
- v případě, že vadu na výrobku v době trvání prodloužené záruky nelze z jakéhokoli důvodu opravit, obdržíte poukaz na nákup nebo uhradíme náklady na nákup nového výrobku srovnatelných technických parametrů v obchodě ELECTRO GARDEN s.r.o. Výrobek nemusí být shodné značky, ale maximálně do výše původní ceny. Rozhodnutí jakou náhradu vyberete bude pouze na Vás.

Pojištění Prodloužené záruky (PZ) je možné sjednat jen pro tyto vyjmenované výrobky:
1.TV: televizory (LCD,LED,Plazma)
2.Audio/video (černá technika bez TV a Foto/kamera): audio (mikrosystémy, radia, autorádia, radiomagnetofony, zesilovače, gramofony, Hifi soustavy), video (Blu-ray přehrávače, DVD přehrávače, DVD rekordéry, projektory, multimediální centra, domácí kina)
3.Bílá technika: ledničky, mrazáky, pračky, sušičky, myčky, sporáky, trouby, varné desky, odsavače par, ohřívače vody, mikrovlnné trouby, espressa a kávovary, kuchyňské roboty, vysavače, fritézy, grily, žehličky, holící strojky
4.Zahradní technika: sekačky, křovinořezy, pily, plotosřihy, vyžínače, provzdušňovače, vysavače listí, vertikulátory, štípače dřeva, drtiče větví, vodárny a čerpadla, tlakové myčky, zavlažovače, kompresory, hoblovky a protahovačky, zahradní traktory
5.Foto/kamera: fotoaparáty, kamery
6.Podmínkou zařazení produktu do prodloužené záruky je jeho cena od 3.000,-Kč do 50.000,-Kč.

Jak pojištění prodloužené záruky funguje?
Dojde-li k poruše výrobku v době prodloužené záruky, zajistíme opravu tohoto výrobku a následně uhradíme náklady spojené s opravou. V případě, že výrobek bude neopravitelný, obdržíte poukaz na nákup nebo uhradíme náklady na nákup nového v době pořízení a vy si můžete pořídit nový srovnatelný výrobek. Po dobu prvních dvou let je pro výrobek platná zákonná záruka garantovaná výrobcem a atak veškeré poruchy výrobku je nutné uplatňovat u výrobce (prodejce ELECTRO GARDEN s.r.o.). Po uplynutí této doby uplatníte prodlouženou záruku u Allianz pojišťovny, a.s. na telefonu zákaznické podpory 283 002 737 (Mondial Assistance s.r.o.), kde Vám doporučí servis a náklady za opravu proplatí pojišťovna Vám nebo přímo servisu, který opravu prováděl. Veškeré činnosti spojené s likvidací pojistných událostí z prodloužené záruky pro Allianz pojišťovnu, a.s. zabezpečuje společnost Mondial Assistance s.r.o., IČO:25622871, likvidační oddělení, Jankovcova 1596/14b, 17000, Praha 7. Příjemný nákup přeje ELECTRO GARDEN s.r.o.

Obchodní podmínky prodloužené záruky:

Článek 1

Předmět, rozsah pojištění

1. Předmětem pojištění prodloužené záruky jsou nové elektrovýrobky (dále jen „výrobek“) prodané ve společnosti ELECTRO GARDEN s.r.o. (dále jen „ELECTRO GARDEN“), vztahuje se na vady, které vzniknou po uplynutí záruční doby stanovené zákonem, resp. výrobcem (dále jen „prodloužená záruka“), a to v rozsahu a za podmínek vyplývajících z pojistné smlouvy uzavřené mezi ELECTRO GARDEN a Allianz pojišťovnou a. s. ; pokud dále není dohodnuto jinak, musí jít o takové vady na výrobku, na něž se při jeho prodeji vztahovala záruka za jakost, kterou bylo ELECTRO GARDEN povinno při prodeji podle zákona převzít nebo ke které se smluvně zavázalo.
2. Prodloužená záruka se vztahuje na výrobky, které jsou prodány ve firmě ELECTRO GARDEN.
3. Prodloužená záruka se vztahuje na nové výrobky, které jsou zakoupeny v síti prodejen ELECTRO GARDEN a vzniká přijetím záručního listu obsahující podmínky prodloužené záruky kupujícím (držitelem). Prodlouženou záruku si kupující zakoupí společně s výrobkem, anebo pořídí samostatně nejpozději 14. den po zakoupení výrobku.
4. Počátek pojištění (počátek prodloužené záruky) je stanoven na den uvedený v záručním listě vydaným podle předchozího odstavce, přičemž se zpravidla jedná o den následující po dni, kterým končí záruka daná výrobcem.
5. Prodloužená záruka se sjednává pro výrobky:
- na dobu 12 měsíců nebo,
- na dobu 24 měsíců nebo,
- na dobu 36 měsíců .
6. Prodlouženou záruku poskytuje pojištěný při prodeji výrobku se zárukou kupujícímu (dále také „držitel“). Prodloužená záruka se vztahuje na každého uživatele výrobku, který je oprávněným držitelem záručního listu vydaného pojištěným (dále jen „držitel“).
7. Pojistné se sjednává podle zvolené kategorie výrobku a prodejní ceny s DPH ve výši fixní sazby v Kč.
8. V případě, že vady na výrobku v době trvání prodloužené záruky nelze z jakéhokoliv důvodu opravit nebo výše první opravy překročí 70% ceny výrobku s DPH , obdrží držitel poukaz na nový výrobek nebo držiteli uhradíme náklady na nákup nového výrobku srovnatelných technických parametrů v prodejnách ELECTRO GARDEN.
9. Na základě tohoto pojištění má držitel nárok na bezplatnou opravu výrobku nebo výměnu vadných součástí v rozsahu dohodnutém v těchto záručních podmínkách a za předpokladu, že vada byla zjištěna v prodloužené záruce, a že oprava nebo výměna vadných součástí je prováděna v autorizované smluvní opravně nebo v nejbližší opravně schopné opravu výrobku zajistit.

Článek 2

Limit pojistného plnění
1. Limit pojistného plnění je stanoven pro každý výrobek samostatně a na všechny pojistné události, které vznikly na tomto výrobku během trvání pojištění. Tento limit je stanoven z prodejní ceny výrobku s DPH .
2. Pojistitel uhradí nutné náklady na odstranění vady pojištěného výrobku nebo jeho částí z jedné pojistné události nebo ze všech pojistných událostí vzniklých v době trvání pojištění pouze do výše sjednaného limitu pojistného plnění. V případě, že náklady na opravu ze všech pojistných událostí přesáhnou limit pojistného plnění, pojištění prodloužené záruky výplatou pojistného plnění zanikne.

Článek 3

Výluky z pojištění
1. Pojištění se nevztahuje na vady výrobku:
a) způsobené působením klimatických a jiných vnějších vlivů na výrobek,
b) zjevné a vady, na které byl kupující prodávajícím upozorněn,
c) způsobené nedostatečnou nebo nesprávnou údržbou výrobku,
d) způsobené přetěžováním věci, užíváním věci vymykajícím se z obvyklých podmínek či v rozporu s pokyny výrobce,
e) zapříčiněné nedostatečnou opravou dříve se vyskytnuvší vady nebo dalším používáním výrobku bez opravy dříve se vyskytnuvší vady,
f) jejíž opravy a údržba byly prováděny jiným subjektem než autorizovaným smluvním opravcem (servisem),
g) vzniklé jejím běžným opotřebením,
h) které jsou neodstranitelné, které nebrání tomu, aby věc mohla být řádně užívána k účelu, k němuž je určena,
i) výrobní povahy odstraňované v rámci hromadných akcí výrobce.
2. Pojištění se dále nevztahuje na :
a) náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady tomu, kdo toto právo uplatnil,
b) odpovědnost za škody vzniklé v přímé či nepřímé příčinné souvislosti s vadou výrobku,
c) součásti věci spotřebního charakteru podléhající rychlému opotřebení,
d) jiné vady věci, které byly již vyloučeny zárukou převzatou pojištěným při prodeji věci, která platila do počátku pojištění,
e) vady způsobené úmyslně a hrubou nedbalostí,
f) vady zapříčiněné vandalismem, živelnou událostí, havárií, krádeží nebo přepravou výrobku,
g) vady způsobené účinky nadměrného tepla nebo chladu na pojištěný výrobek,
h) vady které jsou odstraňovány preventivně v době pravidelné servisní prohlídky výrobku,
ch) vady na bateriích.

Článek 4
Postup při prodeji výrobku s prodlouženou zárukou
1. ELECTRO GARDEN je před předáním výrobku držiteli povinno:
a) poučit držitele o rozsahu a podmínkách pojištěné záruky a o jeho povinnostech ze záruky vyplývajících,
b) vystavit záruční list a nechat ho potvrdit držitelem,
c) originál záručního listu předat s výrobkem držiteli,
d) kopii záručního listu a kopii specifikace výrobku včetně ceny, popřípadě faktury výrobku zaslat pojistiteli.
2. Pokud ELECTRO GARDEN poskytne prodlouženou záruku v rozporu s podmínkami této pojistné smlouvy, pojistitel není povinen uhradit náklady na odstranění vady z této záruky uplatněné.
3. Pojistitel je oprávněn uložit údaje ze záručního listu do svého informačního systému. Pokud pojistitel zjistí, že záruční list nebyl řádně vystaven, je oprávněn vyžadovat od ELECTRO GARDEN odstranění nedostatků.

Článek 5
Zánik prodloužené záruky, informační povinnosti ELECTRO GARDEN a oprávnění držitele záručního listu prodloužené záruky
1. Prodloužená záruka zaniká:
a) uplynutím doby, která byla na pojištění prodloužené záruky sjednána (článek 1),
b) dnem, ve kterém došlo ke zničení nebo odcizení výrobku,
c) dnem, ve kterém bylo zjištěno, že držitel nedodržel podmínky údržby pojištěného výrobku předepsané výrobcem (článek 6),
d) dnem výplaty pojistného plnění v případě uvedeném v článku 2 odst.2,
2. V případě zániku prodloužené záruky podle předchozího odstavce se nespotřebované pojistné držiteli nevrací.
3. ELECTRO GARDEN je povinno držitele záručního listu poučit o jeho právech a povinnostech vyplývajících z pojištění podle této pojistné smlouvy, a to zejména o tom, že:
a) držitel má právo na odstranění vad výrobku, na které se prodloužená záruka vztahuje s výjimkami uvedenými v této pojistné smlouvě; tyto výjimky (výluky z pojištění) by měl pojištěný sdělit držiteli,
b) náklady na odstranění vady budou uhrazeny ze sjednaného pojištění až do výše sjednaného limitu pojistného plnění s tím, že zbývající část nákladů pojistitel nehradí,
4. ELECTRO GARDEN je povinno upozornit držitele pojištěného výrobku též na povinnosti uvedené v článku 6 a 7.
5. Nesplní-li ELECTRO GARDEN povinností uvedených v odst. 3 a 4 tohoto článku a v důsledku toho dojde k pojistné události, může pojistitel pojistné plnění odmítnout nebo přiměřeně snížit.

Článek 6
Povinná údržba výrobků na kterou se vztahuje prodloužená záruka
1. Za předpokladu, že u výrobku je nutné provádět pravidelnou údržbu, je držitel povinen na vlastní náklady zabezpečit provádění pravidelné údržby výrobku podle pokynů výrobce v autorizované smluvní opravně doporučené firmou ELECTRO GARDEN.
2. Provedení předepsané údržby je držitel povinen si nechat zaznamenat do servisní knížky (záručního listu).

Článek 7
Postup v případě vzniku (zjištění) vady a uplatnění záruky, způsob likvidace pojistné události
1. Veškeré činnosti spojené s likvidací pojistných událostí z prodloužené záruky pro Allianz pojišťovnu , a.s. zabezpečuje společnost Mondial Assistance s.r.o. (dále jen „MONDIAL“), IČ: 25622871, likvidační oddělení, Jankovcova 1596/14b, 170 00, Praha 7.
2. Po zjištění poruchy (vady) výrobku držitel záručního listu kontaktuje MONDIAL na telefonním č. 283 002 737 a uvede následující údaje:
– jméno a příjmení držitele,
– telefonní číslo, na kterém je držitele možné kontaktovat,
– číslo záručního listu sjednané u Allianz,
– podrobný popis stavu poruchy výrobku,
– přesnou adresu a místo,
– případně další informace, o které operátor MONDIAL požádá.
3. Krátce poté operátor MONDIAL telefonicky znovu kontaktuje držitele a sdělí mu identifikační údaje specialisty – opraváře výrobku (název firmy) a předpokládanou dobu jejich příjezdu nebo adresu nejbližší opravny, která bude schopna výrobek opravit a do které držitel výrobek posléze odnese či zašle poštou.
4. V případě, že tak bylo rozhodnuto v předchozím telefonickém hovoru s držitelem, vyšle MONDIAL na místo specialistu – opraváře výrobků tak rychle, jak jen to bude možné, obvykle do 3 pracovních dnů. Specialista – opravář výrobků se představí jako partner MONDIAL. Držitel zkontroluje podle identifikačních údajů, že se jedná o firmu, jejíž příjezd oznámil operátor MONDIAL, a pokud tomu tak není, ihned kontaktuje MONDIAL.
5. V případě poruchy výrobku je držitel povinen předložit specialistovi – opraváři výrobků doklad o zakoupení, záruční list nebo jiný obdobný doklad s datem prodeje. Na vyžádání MONDIAL je držitel povinen kopie těchto dokladů MONDIAL zaslat.
6. Specialista – opravář výrobků MONDIAL po příjezdu a po zhodnocení situace a provedení základní diagnostiky sdělí, jaká opatření či opravy bude nutné uskutečnit, dále předpokládanou cenu za práci a použitý materiál. Pokud MONDIAL vysloví souhlas s rozsahem opravy, cenou za práci a použitý materiál, uzavírá držitel se specialistou – opravářem výrobků ústní smlouvu o dílo. V opačném případě není specialista – opravář výrobků oprávněn zasáhnout a dílo vyhotovit.
7. Specialista – opravář výrobků je následně oprávněn odstranit poruchu výrobku.
8. Pokud konkrétní situace neumožní bezprostřední zásah specialista – opravář výrobků se spojí s MONDIAL, který rozhodne o dalším postupu.
9. Po provedení opravy je specialista – opravář výrobků povinen vystavit na místě protokol o zásahu. Po přečtení ho držitel podepíše. Tento protokol zároveň slouží jako záruční listina na provedené práce. Jedno vyhotovení protokolu bude ponecháno pojištěnému, druhé zůstává specialistovi – opraváři výrobků.
10. V případě, že držitel neovládá český jazyk a specialista – opravář výrobků neovládají jazyk anglický, MONDIAL zprostředkuje prostřednictvím telefonního hovoru překlad komunikace do anglického jazyka.
11. MONDIAL hradí primárně náklady za provedenou opravu Poskytovateli (specialistovi-opraváři, servisu). V případě, že tento postup není možný, uhradí náklady za opravu držitel a po předložení všech podkladů MONDIALU (originál účtu za opravu, popř. kopii pojistky/záručního listu nebo kopii o nákupu výrobku), bude příslušná částka až do výše sjednaného limitu poukázána na jím uvedený bankovní účet.
12.V případě, že by hrozilo přečerpání limitu, je MONDIAL povinen o této skutečnosti předem informovat držitele.

Článek 8
Územní působnost pojištění
Pojištění prodloužené záruky platí pro Českou republiku.

Článek 9
Závěrečné ustanovení
Souhlasím s tím, aby pojistitel za doby trvání pojištění zpracovával mé osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, rodné číslo (datum narození) nebo identifikační číslo firmy, kontaktní údaje, podrobnosti elektronického kontaktu a údaje o pojištění (vyjma citlivých údajů) pro marketingové účely a pro účely nabídky svých produktů, produktů dceřinných a sesterských společností pojistitele a jiných poskytovatelů finančních služeb, s nimiž pojistitel spolupracuje. Dále svým podpisem uděluji souhlas Allianz pojišťovně, a. s., ke zpracování mých osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu a pro výše uvedené účely po dobu jednoho roku od zániku pojištění. Udělení souhlasu není podmínkou uzavření pojistné smlouvy. Udělený souhlas lze kdykoli odvolat.
Podmínkou pro vznik pojistného vztahu mezi kupujícím a Allianz pojišťovnou je předání požadovaných informací prodávajícímu, a to nejpozději do 14 dnů od prodeje výrobku. Jedná se o následující informace:
- jméno a příjmení pojištěného
- adresa pojištěného
- telefonní číslo pojištěného
- rodné číslo pojištěného
- seriové (výrobní) číslo výrobku
Pokud v tomto termínu nebudou ze strany kupujícího/pojištěného informace předány pojistný vztah nevznikne a nabídka pojištění zaniká.

Kupující odesláním objednávky souhlasí s výše uvedenými podmínkami.